Individuel uddannelsesplan

Udfyld denne plan sammen med din vejleder så den passer med dine ønsker og behov.


Udannelsesplan for ………………………………… ved afd. VRR,

neurokirurgisk funktion, Glostrup Hospital i tiden ……………………….

Stillingen er en vagtfri introduktionsstilling af 6 måneders varighed af en introduktionsstilling i neurokirurgi af i alt et års varighed. I forløbet er der mulighed for et fokuseret ophold af 14 dages varighed på Rygkirurgisk sektion, Rigshospitalet. Dette aftales af lægen under uddannelse (LUU) direkte med RH-afdelingen.

Ved ansættelsen på afd. VRR har LUU gennemgået KBU og følgende ting forudsættes derfor bekendt:

 • Basal suturteknik
 • Basal journaloptagelse
 • Basal stuegangsfunktion

Ved evt. mangler, aftales de indlært og godkendt inden den: …………………………

Under ansættelsen fokuseres på de 7 lægeroller og på at få godkendt følgende kompetencekort:

 • Kort 8: Patientforløb Lumbal diskusprolaps. Under opholdet skal LUU superviseret ved vejleder eller anden speciallæge have egne ambulatorier (se vagtplan) og her møde, undersøge og stille indikation for simplere rygproblemer. Ptt., der skrives op til op. skal LUU følge under indlæggelse og operation og være kontaktlæge for ptt. Specielt fokus på anamnese og objektiv undersøgelse, prioriteret akutplan, valg og iværksættelse af radiologiske undersøgelser, begrunde valg af behandling, udføre dele af operation, iværksætte postoperativ kontrol, follow-up plan, vurdere behov for rehabiliteringshjælp samt epikrise. Læringen opnås gennem mesterlære, selvstudier og afdelingsundervisning. Mål: niveau B (udført superviseret af klinisk vejleder). Lægeroller: medicinsk ekspert, sundhedsfremmer & kommunikator.
 • Kort 9: Patientforløb Lumbal spinalstenose: anamnese, objektiv undersøgelse, prioriteret akutplan, valg og iværksættelse af radiologiske undersøgelser, begrunde valg af behandling, udføre dele af operation, iværksætte postoperativ kontrol, follow-up plan, vurdere behov for rehabiliteringshjælp samt epikrise. Læringen opnås gennem mesterlære, selvstudier og afdelingsundervisning. Mål: niveau B (udført superviseret af klinisk vejleder). Lægeroller: medicinsk ekspert, sundhedsfremmer & kommunikator.
 • Kort 13: Lumbale adgange (medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, professionel, leder): Under opholdet skal LUU superviseret have egne ambulatorier (se vagtplan) og her møde, undersøge og stille indikation for simplere rygproblemer. LUU skal superviseret af speciallæge kunne foretage lejring af pt. til opr. gennemgå trinene i sikker kirurgi og foretage åbningen inkl. fjernelse af ligamentum flavum. Som redskab til planlægning anvendes SP. Læringen opnås gennem mesterlære til niveau B (udført superviseret af klinisk vejleder).
 • Kort 15: Klinisk konference (Akademiker, leder, kommunikator): Under opholdet skal LUU lede en torsdagsundervisning og herunder holde et foredrag af ca ½ times varighed. Herunder søge relevant litteratur. Emne aftales med vejleder eller RB. Dato aftales med forskningsansvarlig overlæge Rachid Bech Azeddine. Niveau C (udført selvstændigt observeret af klinisk vejleder).

Det daglige arbejde på afdelingen omfatter følgende delelementer:

 • Morgenkonference hver morgen kl. 8.00. Alle, der har mulighed for det deltager.
 • Røntgenkonferencen onsdage umiddelbar inden morgenkonferencen.
 • Torsdagsundervisning 8.15-9.00.
 • Rygseminar: Formiddage efter vagtplan. Èn LUU klargør efter oplæring ptt. til operation sammen med andre personalegrupper.
 • Stuegang: Generelt stuegang på ptt., man er kontaktlæge for. Hjælper i.ø., hvor der er behov.
 • Operationsgang: Assistance til operationer eller primær operatør under supervision.
 • Ambulatorium: Egne patienter, supervision efter behov.
 • Konferencer: Tavlemøder (tirsdage: OP – onsdage: AMB, mikrobio, reumatologisk, dese)

LUU skal forpligter sig til at:

 • Tage ansvar for egen læring, være opsøgende og deltagende i afdelingens aktiviteter.
 • Læse grundbog i neurokirurgi (aftales med vejleder).
 • Komme med forslag og input til stadig forbedring af afdelingens uddannelsesfunktion.

Evt. andet:

Vejleder forpligter sig til at:

 • Hjælpe til at LUU føler sig velkommen og imødekommet.
 • Løbende anvise aktiviteter, der kan øge LUUs kompetencer(jævnfør logbog).
 • Stå til rådighed for faglige og uddannelsesmæssige diskussioner og aktiviteter.
 • Hjælpe med de IT-systemer, der anvendes på afdelingen.
 • Introduktionssamtale er afholdt d.:
 • Justeringssamtale aftales til d.:
 • 360-graders evaluering og afsluttende samtale aftales til d.:

Underskrives af:

LUU:

Vejleder:

Uddannelsesansvarlig overlæge: