Evaluering

Evalueringsskemaet (evaluer.dk)

Spørgeskemaet er lavet af Sundhedsstyrelsen. Det består af 24 spørgsmål inddelt i 7 kategorier. Hvert spørgsmål besvares med en karakter fra 1 – 9. Karakteren 9 er normalt bedst, dog ikke i spørgsmål 13 og 15. Karakteren skal i disse to spørgsmål helst ligge på medianen, dvs. omkring 5. Spørgsmålene kan ses i tabellen nederst på siden. Svarne er farvekodet som følger:

 • 0 (Ubesvaret – tæller ikke med i gennemsnittet)
 • Under 3
 • 3 til 6
 • Over 6

1. Introduktion

1. Hvordan vurderer du kvaliteten af introduktionen på uddannelsesstedet? (1:Lav, 9:Høj, 0:Ubesvaret)

2. Fulgte du introduktionsprogrammet? (1:Slet ikke, 9:Ja fuldstændigt, 0:Ubesvaret)


2. Uddannelsesprogram

3. Hvordan vurderer du kvaliteten af uddannelsesprogrammet? (1:Lav, 9:Høj, 0:Ubesvaret)

4. Svarer indholdet til målbeskrivelsens krav? (1:Slet ikke, 9:Ja absolut, 0:Ubesvaret)

5. Svarede uddannelsesforløbet til uddannelsesprogrammet? (1:Slet ikke, 9:Ja absolut, 0:Ubesvaret)

6. Har du indfriet checklistens delpunkter? (1:Slet ikke, 9:Ja absolut, 0:Ubesvaret)


3. Vejleder/Tutor

7. Hvordan var kvaliteten af vejlederens indsats i forhold til din uddannelse? (1:Lav, 9:Høj, 0:Ubesvaret)

8. Anvendtes samtaleindholdet (og uddannelsesplanen) i praksis? (1:Slet ikke, 9:Ja absolut, 0:Ubesvaret)

9. Hvordan var graden af supervision? (1:For lav, 9:Ideel, 0:Ubesvaret)

10. Var vejlederen tilstede i tilstrækkeligt omfang? (1:Slet ikke, 9:Ja absolut, 0:Ubesvaret)

11. Anviste vejlederen dig uddannelsesrelevante arbejdsområder? (1:Slet ikke, 9:Ja absolut, 0:Ubesvaret)


4. Arbejdstilrettelæggelse

12. Hvordan vurderer du graden af selvstændighed i det kliniske arbejde? (1:Lav, 9:Høj, 0:Ubesvaret)

13. Hvordan vurderer du arbejdsbyrden? (1:Lav, 9:Extrem, 0:Ubesvaret)

14. Var arbejdet tilrettelagt med rimeligt hensyntagen til uddannelsen? (1:Slet ikke, 9:Ja absolut, 0:Ubesvaret)

15. Hvordan var vagthyppigheden i forhold til vagtens uddannelsesværdi? (For lav:1 For høj:9 Ubesvaret:0)

16. Hvordan vurderer du uddannelsesværdien af vagtarbejdet? (1:Lav, 9:Høj, 0:Ubesvaret)

17. Hvordan vurderer du uddannelsesværdien af dagarbejdet? (1:Lav, 9:Høj, 0:Ubesvaret)


5. Øvrige forhold

18. Deltog du i forskning/kvalitetsudviklingsarbejde? (1:Slet ikke, 9:Meget, 0:Ubesvaret)

19. Deltog du i administrativt arbejde? (1:Slet ikke, 9:Meget, 0:Ubesvaret)

20. Deltog du i afdelingens formaliserede undervisning? (1:Slet ikke, 9:Ja altid, 0:Ubesvaret)

21. Underviste du selv? (1:Slet ikke, 9:Meget, 0:Ubesvaret)

22. Hvordan vurderer du afdelingens uddannelsesmiljø/prioritering? (1:Lav, 9:Høj, 0:Ubesvaret)


6. Uddannelsesindsats

23. Hvordan vurderer du uddannelsesstedets samlede uddannelsesindsats? (1:Lav, 9:Høj, 0:Ubesvaret)


7. Uddannelsesudbytte

24. Hvordan vurderer du dit samlede uddannelsesudbytte under ansættelsen? (1:Ringe, 9:Højt, 0:Ubesvaret)


Resultat VRR

1 Introduktion: 8

2 Uddannelsesprogram: 6,5

3 Vejleder/tutor: 8,6

4 Arbejdstilrettelæggelse: 5,8

5 Øvrige forhold: 6,4

6 Uddannelsesindsats: 9

7 Uddannelsesudbytte: 9


Ny spørgeramme pr. januar 2016

Evalueringen består af i alt 26 spørgsmål. De er i ovenstående visning grupperet som følger:

 1. introduktion
 2. uddannelsesvejledning
 3. daglig vejledning
 4. arbejdstilrettelæggelse
 5. konferencer/undervisning
 6. arbejdsklima
 7. øvrige.

Spørgsmålene besvares på en skala fra 1-6:

 1. = i meget ringe grad
 2. = i ringe grad
 3. = i mindre grad
 4. = i nogen grad
 5. = i høj grad
 6. = i meget høj grad

Alle spørgsmål har herudover en “ikke relevant” svarkategori.

 1. Uddannelsesstedet og jeg har afstemt forventninger til uddannelseselementet ved introduktionen.
 2. Jeg blev introduceret til de opgaver, jeg skulle varetage. Herunder informeret om f.eks. arbejdsgange, nationale kliniske retningslinjer, regionale og lokale retningslinjer, vejledninger eller instrukser – også omhandlende organisation, samarbejdsaftaler, IT mv.
 3. Min hovedvejleder og jeg samarbejdede om at udarbejde min individuelle uddannelsesplan. Ved samarbejde forstås også, at du udarbejdede et udkast til din uddannelsesplan1 og vejlederen kommenterede og/eller godkendte denne. 1: Den skriftlige plan som du og uddannelsesstedet på baggrund af uddannelsesprogrammet skal udarbejde for netop dit uddannelsesforløb. Planen beskriver, helt konkret hvornår og hvordan det planlægges, at netop du opnår kompetencerne på de enkelte uddannelsessteder. Uddannelsesplanen er et dynamisk værktøj, og det er et fælles ansvar mellem uddannelsesstedet og dig, at uddannelsesplanen udarbejdes og løbende udvikles og justeres.
 4. Mit behov for uddannelsesvejledning er blevet opfyldt. Uddannelsesvejledning er den vejledning, du får fra hovedvejleder1 samt de øvrige daglige vejledere2 i uddannelsesrelaterede forhold, så du får et godt uddannelsesforløb. 1: Kan være den uddannelsesansvarlige overlæge eller anden udpeget læge på mindst et uddannelsestrin højere end dig, der skal hjælpe og vejlede dig i alle uddannelsesrelaterede forhold under uddannelseselementet. 2: Er læger og andet personale på uddannelsesstedet, der kan supervisere, vejlede og give feedback til dig i den daglige arbejdssituation.
 5. De planlagte kompetencevurderinger er blevet gennemført. Kompetencevurdering er den vurdering vejlederne foretager med hjælp/brug af forskellige redskaber og metoder til at vurdere, om du har opnået kompetencerne i uddannelsesprogrammet. Kompetencevurderingsmetoden for den enkelte kompetence står beskrevet i specialets målbeskrivelse.
 6. Kompetencevurderinger er blevet efterfulgt af feedback. Feedback er den tilbagemelding du får, når en person eller gruppe vurderer din præstation, ytringer eller lignende i forhold til en given standard. Feedback gives med det formål at forbedre dine kompetencer.
 7. Jeg er blevet tilbudt karrierevejledning svarende til mit behov.
 8. Jeg har fået feedback i forhold til min evne til at samarbejde med sundhedsprofessionelle 1. Feedback er den tilbagemelding du får, når en person eller gruppe vurderer din præstation, ytringer eller lignende i forhold til en given professionel standard. Feedback gives med det formål at forbedre dine kompetencer. 1: Med sundhedsprofessionelle tænkes på sundhedsfaglige professioner som eksempelvis sygeplejersker og læger.
 9. Jeg har fået feedback i forhold til min evne til at agere professionelt1. Feedback er den tilbagemelding du får, når en person eller gruppe vurderer din præstation, ytringer eller lignende i forhold til en given professionel standard. Feedback gives med det formål at forbedre dine kompetencer. 1: Med professionelt menes blandt andet evnen til at erkende egne styrker og begrænsninger i forhold til egen faglig og personlig formåen. Desuden at du kan vurdere behovet for at inddrage andre kompetente kræfter inden for såvel eget som tilgrænsende fagområder.
 10. Jeg har fået feedback i forhold til min evne til at kommunikere1. Feedback er den tilbagemelding du får, når en person eller gruppe vurderer din præstation, ytringer eller lignende i forhold til en given standard. Feedback gives med det formål at forbedre dine kompetencer. 1: Med at kommunikere menes samlet set din kommunikation med patienter, sundhedsprofessionelle og andre, – både skriftligt og mundtligt, verbalt og non-verbalt.
 11. Jeg har fået mulighed for at udvikle mig som leder/administrator og organisator. Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet f.eks kompetencer til at organisere og prioritere arbejdet med respekt for egne og andres ressourcer samt motivere og engagere samarbejdspartere. Der kan indgå kompetencer så som; at kunne varetage et ambulatorium, en stuegang, lede et team, lede en konference, deltage i arbejdsgrupper, organisatoriske opgaver, visitation m.v.
 12. Jeg har fået supervision svarende til mit behov i det daglige arbejde. Supervision er en særlig læreproces, hvor en person (supervisor) hjælper dig til at øge dine faglige og personlige kompetencer samt lærer dig at udnytte disse bedre
 13. De daglige læringsmuligheder er blevet udnyttet.
 14. De daglige vejledere har været til at få fat på, når jeg havde behov for det. Daglige vejledere er læger og andet personale på uddannelsesstedet, der kan supervisere, vejlede og give feedback til dig i den daglige arbejdssituation.
 15. Arbejdstilrettelæggelsen har tilgodeset, at jeg også har varetaget opgaver, der er relevante for, at jeg har kunnet opnå kompetencerne som angivet i uddannelsesprogrammet.
 16. I arbejdstilrettelæggelsen er det blevet prioriteret, at der har været progression i min kompetenceudvikling. Spørgsmålet skal du besvare ud fra uddannelsesstedets organisation og funktioner f.eks. at du ikke tilfældigt flytter rundt mellem funktioner og områder, men at det planlægges, så du fagligt kan udvikle dig, og at der er den bedst mulige sammenhæng mellem opgaverne.
 17. I arbejdstilrettelæggelsen er vejledersamtaler blevet prioriteret. Spørgsmålet skal du besvare ud fra din oplevelse af, at det har været muligt at afholde de for dig nødvendige samtaler både formelle og uformelle med dine vejledere for at sikre et godt læringsforløb.
 18. Jeg har fået mulighed for at udvikle mig som underviser. Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet f.eks om du selv har undervist, og efterfølgende har fået feedback på din undervisning. Der kan eksempelvis være tale om én til én undervisning bedside, oplæring af andre sundhedsprofessionelle i procedurer eller lignende – men også om undervisning af flere personer samtidig.
 19. Jeg har haft mulighed for at deltage i uddannelsesstedets undervisningstilbud. Undervisning kan være ugens emne, case, staff-meeting, morgenundervisning, journal club, temadage osv.
 20. Jeg har haft udbytte af uddannelsesstedets konferencer. Med konferencer menes mono- eller tværfaglige møder med henblik på vidensudveksling
 21. Jeg har oplevet, at der er en gensidigt respektfuld omgangstone på uddannelsesstedet.
 22. Jeg har været tryg ved at stille spørgsmål til kollegaer. Du har uden bekymring for eventuel reaktion kunnet stille alle former for lægefaglige spørgsmål – også de spørgsmålet hvor du selv følte, du burde have kendt svaret.
 23. Jeg har kunnet diskutere svære problemstillinger med mine kollegaer. Har uddannelsesstedet en kultur, der gør, at du eksempelvis kan diskutere samarbejdsproblemer, kommunikationsproblemer, brug af tvang og kliniske episoder, f.eks. om der skal opereres, om der skal behandles, og om en behandling skal stoppes eller andre typer af etiske problemstillinger.
 24. Jeg har oplevet, at jeg har arbejdet som del af et arbejdsfællesskab. Med arbejdsfællesskab forstås bl.a. at løse opgaver fælles, at alle har mulighed for input, at alle har en betydende rolle i opgaveløsningen mv.
 25. Samlet set har uddannelsesstedets indsats været tilfredsstillende.
 26. Mit samlede uddannelsesmæssige udbytte har været tilfredsstillende. I besvarelsen skal du tage udgangspunkt i dit uddannelsesmæssige udbytte i forhold til de kompetencer, du ifølge uddannelsesprogrammet har skullet opnå på uddannelsesstedet.