Specialeplan

PDF-version


Specialevejledning for neurokirurgi

Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger til hovedfunktionsniveauet. Regions- og højt specialiserede funktioner, herunder krav og placeringer, fremgår bagerst i specialevejledningen.

Specialebeskrivelse

Neurokirurgi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabili- tering af patienter med sygdomme, skader og medfødte misdannelser i kranie, hjer- ne, hjernens kar og hinder, hvirvelsøjle, rygmarv og perifere nervesygdomme hos voksne og børn, hvor kirurgisk indgreb kan blive et led i behandlingen.

 

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specia- lets områder.

 

Hovedopgaver

I neurokirurgi er der følgende hovedopgaver:

 • Degenerative nakke- og rygsygdomme: Diskusprolaps, forsnævring af spi- nalkanalen, instabilitet af rygsøjlen, deformitet samt inflammatoriske ledsygdomme
 • Neuroonkologi: Kræft og kræftlignende sygdomme i nervesystemet eller i relation til nervesystemet
 • Vaskulær neurokirurgi: Sygdomme relateret til hjernens og rygmarvens karsystem, herunder spontane blødninger
 • Funktionel neurokirurgi: Kirurgisk korrektion eller modulering af funkti- onsforstyrrelser/sygdomme i centralnervesystemet fx i behandlingen af epilepsi, bevægeforstyrrelser og lammelser
 • Neurotraumatologi: Neurointensiv behandling i samarbejde med anæste- siologi og kirurgisk behandling af skader i det centrale- og perifere nerve- system samt kranie- og hvirvelsøjleskader
 • Neurokirurgi på børn: Kongenitte nervesygdomme og misdannelser samt erhvervede sygdomme: Hydrocephalus, rygmarvsbrok og kranie-/ansigtsdeformiteter
 • Perifere nerver: Sygdomme i perifere nerver, indklemning fx karpaltunnel- syndrom, tumorer, perifere nerve/plexus tumorer og skader
 • Infektioner i det centrale- og perifere nervesystem med behov for kirurgi og/eller drænage
 • Liquordynamiske sygdomme, herunder overvejende tilstande af erhvervet hydrocephalus hos voksne og børn og syringomyeli

 

Opgaverne omfatter akut og elektiv diagnostik og behandling, som kan være både kirurgisk – herunder åben og/eller minimal invasiv – teknologikrævende ikke- kirurgisk behandling, samt medicinsk behandling.

Forhold af betydning for specialeplanlægning

Ca. 40-50 % af de neurokirurgiske patienter indlægges akut.

Alle funktioner i neurokirurgi er højt specialiserede funktioner. Imidlertid er der nogle funktioner i neurokirurgi som også varetages i ortopædisk kirurgi på hoved- funktionsniveau. Det gælder primært kirurgisk behandling af nogle degenerative rygsygdomme i lænden, karpaltunnelsyndrom og øvrige sygdomme i perifere ner- ver. Desuden er der visse højt specialiserede funktioner, som varetages i både neu- ro- og ortopædisk kirurgi på højt specialiseret niveau. Disse funktioner varetages i et meget tæt samarbejde mellem de to specialer og efter fælles retningslinjer og op- samling af data.

 

Der ses generelt en øget behandlingsaktivitet inden for neurokirurgien. Dette skyl- des primært den demografiske udvikling og udvikling af nye behandlingsmodalite- ter. Den stigende aktivitet medfører øget behov for neurointesiv behandling og neu- rorehabiliteringstilbud. Neurokirurgi har et tæt samarbejde med anæstesiologi om- kring intensiv terapi til neurokirurgiske patienter.

 

I neurokirurgi varetages behandlingen af flere kræftformer i centralnervesystemet. Der er indført pakkeforløb for kræftpatienter med henblik på at undgå ikke-fagligt begrundet ventetid ved diagnostik og behandling. Formålet er at forbedre progno- sen og livskvaliteten for patienterne. Pakkeforløbet er multidisciplinært organiseret, og hele patientforløbet er som udgangspunkt på forhånd fastlagt og booket. Pakke- forløbet kan således involvere flere sektorer, afdelinger og specialer både på ho- vedfunktions- og specialfunktionsniveau.

 

I neuroonkologien er kirurgi forsat den væsentligste behandlingsmetode, men an- vendelsen af stereotaktisk strålebehandling forventes at stige.

 

Der forventes en stigning i behandlingsaktiviteten inden for vaskulær neurokirurgi både på grund af et stigende antal cerebrale blødninger grundet den demografiske udvikling, men også grundet udvikling i indikationsområde med tiltagende profy- laktisk behandling af tilfældigt opdaget vaskulær patologi fx aneurismer. Dertil kommer, at flere ældre og mere syge patienter behandles oftere end tidligere.

 

Inden for rygkirurgien er der de seneste årtier sket en udvikling af rygkirurgiske implantanter, hvilket har medført, at en række nye behandlingsmuligheder er taget i anvendelse. Der mangler dog forsat evidens for anvendelsen af anden ikke stivgø- rende- og stivgørende kirurgi, herunder langtidseffekter og indikationskriterier.

 

Der forventes generelt en stigende aktivitet inden for neurokirurgien grundet den demografiske udvikling samt udvikling af nye behandlingsmetoder – herunder ki- rurgiske teknikker suppleret med 3-D CT, MR og neuromonitorering. Dertil kom- mer en forsat udvikling af neurokirurgiske minimalt invasive teknikker.

Den faglige tilrettelæggelse og organisering af neurokirurgi

Specialevejledningen tager afsæt i specialerapporten for neurokirurgi, som er udar- bejdet af sundhedsfaglige repræsentanter fra regionerne, det videnskabelige selskab og de relevante faglige selskaber. I forbindelse hermed er der foretaget søgning på litteratur, som beskriver organiseringen af neurokirurgi og opgørelser af aktivitets- tal fra Landspatientregistret. Det har imidlertid generelt været vanskeligt at anven- de aktivitetsopgørelserne bl.a. på grund af forskellig registreringspraksis, ligesom det har været vanskeligt at finde litteratur med relevans for organisering af neuroki- rurgi. Begge dele er således kun inddraget i begrænset omfang i specialegennem- gangen.

 

Nedenstående udgør supplement til anbefalinger og krav til den faglige tilrettelæg- gelse og organisering af neurokirurgi:

 • Pakkeforløb for alle kræftformer fra 2008, som også vil omfatte diagnostik og behandling af kræftformer i centralnervesystemet
 • Sundhedsstyrelsens rapport ’Styrket akutberedskab – planlægningsgrund- lag for det regionale sundhedsvæsen’ fra 2007, hvor neurokirurgi indgår i planlægningen af traumecentre
 • Sundhedsstyrelsen rapport ’Kræftplan II’ fra 2005, som opstiller anbefa- linger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet
 • Sundhedsstyrelsens notat ’Den fremtidige tilrettelæggelse af epilepsikirur- gi’ fra 2004
 • Sundhedsstyrelsens redegørelse ’Sjældne handicap – den fremtidige tilret- telæggelse af indsatsen i sygehusvæsenet’ fra 2001
 • Sundhedsstyrelsens redegørelse ’Para- og tetraplegi – organisation af be- handling og kontrol’ fra 1994

 

Endvidere er følgende rapporter og projekter inddraget i specialeplanlægningen i relevant omfang:

 • Rapporten ’Forbedring af kirurgisk kræftbehandling – de lægevidenskabe- lige selskabers anbefalinger’ fra 2006
 • Kirurgiprojektet i regi af Sundhedsstyrelsen, som beskriver sammenhæn- gen mellem volumen og kvalitet for nogle kirurgiske behandlinger, herun- der rygkirurgi

 

Praksisområdet

Der er ingen neurokirurgiske sygdomsområder, som alene varetages i almen prak- sis, men langt størstedelen af de neurokirurgiske patientforløb involverer almen praksis. En mindre andel af de neurokirurgiske patienter henvises fra almen prak- sis, mens størstedelen henvises fra speciallægepraksis i neurologi og reumatologi, andre afdelinger/sygehuse eller indlægges akut. Der bør for de hyppigste sygdom- me inden for neurokirurgi foreligge retningslinjer for samarbejde og opgavevareta- gelse mellem almen praksis og sygehusvæsenet.

 

Der er i øjeblikket kun én speciallægepraksis i neurokirurgi, som udelukkende va- retager diagnostik.

 

Det kommunale sundhedsvæsen

Et sammenhængende patientforløb med særligt fokus på forebyggelse, udskrivning fra sygehus – herunder opfølgende behandling – og rehabilitering bør sikres i et tværsektorielt samarbejde mellem neurokirurgi og det kommunale sundhedsvæsen. Kommuner og regioner skal i medfør af Sundhedsloven indgå sundhedsaftaler med henblik på at sikre forpligtende koordinering og samarbejde på tværs af sektorer.

Sundhedsaftalerne omfatter obligatoriske samarbejdsområder og samarbejdet mel- lem regioner og kommuner vil således være nærmere beskrevet i sundhedsaftaler- ne. Der kan indgås aftaler inden for flere områder end de obligatoriske.

 

Sygehusvæsenet

Nedenfor beskrives anbefalinger til hovedfunktionsniveauet og krav til regions- funktioner og højt specialiserede funktioner. De sygdomsgrupper/diagnoser samt diagnostiske og behandlingsmæssige metoder, der er regionsfunktioner eller højt specialiserede funktioner i specialet, oplistes. Endvidere fremgår det, hvilke syge- huse der er godkendt til varetagelse af funktionerne.

 

Af hensyn til læsbarhed anvendes forkortelser for sygehusenes navne: AUH Århus Sygehus                              Århus Universitetshospital, Århus Sygehus AUH Skejby                                           Århus Universitetshospital, Skejby

Aalborg UH                        Aalborg Universitetshospital

 

Sundhedsstyrelsen forudsætter generelt et vist patientvolumen som grundlag for varetagelsen af en specifik specialfunktion. Nogle specialfunktioner minder imid- lertid så meget om hinanden, at der kan opbygges specifik erfaring, der dækker på tværs af disse funktioner. I sådanne tilfælde vil det samlede volumen for disse funktioner indgå i vurderingen af den fremtidige varetagelse af funktionerne.

 

I forbindelse med angivelse af funktioner i neurokirurgi er der primært anført de overordnede grupper af sygdomme/behandlinger. I de tilfælde hvor et lille volu- men, kompleksitet i behandlingen eller afgrænsning til andre specialer har betyd- ning for organiseringen af specifikke funktioner under de overordnede grupper, er disse funktioner specifikt anført. Tallet i parentes ud for de forskellige funktioner angiver det årlige antal procedurer.

 

Anbefalinger til hovedfunktionsniveau

Der er ikke hovedfunktionsniveau i neurokirurgi. Dog varetages ’Lumbale degene- rative rygsygdomme herunder diskusprolaps, spinalstenose og spondylodeser på 2- 3 niveauer’ som i ortopædisk kirurgi er placeret som hovedfunktion også i neuroki- rurgi i henhold til anbefalingerne i specialevejledningen for ortopædisk kirurgi.

Krav til specialfunktionsniveau Regionsfunktioner

Der er ikke regionsfunktionsniveau i neurokirurgi.

 

 

 

 

Højt specialiserede funktioner

Det skal være muligt at få assistance fra en speciallæge i neurokirurgi i løbet af kort tid.

 

Ved varetagelse af neurokirurgiske funktioner skal der – afhængigt af den enkelte funktion – være samarbejde med følgende specialer/funktioner:

 • Anæstesiologi med intensiv niveau 3 og kompetence i neuroanæstesi
 • Ortopædisk kirurgi
 • Oto-rhino-laryngologi
 • Thoraxkirurgi
 • Plastikkirurgi
 • Tand-, mund- og kæbekirurgi
 • Kirurgi
 • Urologi
 • Klinisk onkologi
 • Oftalmologi
 • Neurologi med kompetence i klinisk neurofysiologi
 • Intern medicin: hæmatologi
 • Intern medicin: nefrologi
 • Intern medicin: endokrinologi
 • Intern medicin: kardiologi
 • Intern medicin gastroenterologi og hepatologi
 • Intern medicin: reumatologi
 • Pædiatri
 • Diagnostisk radiologi med mulighed for MR-scanning og kompetence i neuroradiologi, herunder coil-behandling
 • Klinisk fysiologi og nuklearmedicin med mulighed for PET-scanning og scintigrafi
 • Patologisk anatomi og cytologi med kompetence i neuropatologi

Følgende er højt specialiserede funktioner:

 

Columnakirurgi

Columnakirurgi varetages også i ortopædisk kirurgi. Det må lokalt aftales, hvordan funktionen varetages. Såfremt både neurokirurgi og ortopædisk kirurgi varetager funktionen lokalt, forudsætter dette et tæt samarbejde mellem de to specialer. Be- handling af columnafrakturer er anført under neurotraumatologiske funktioner.

 

Af hensyn til læsbarhed anvendes i dette afsnit følgende forkortelser: NK = neurokirurgi

OK = ortopædisk kirurgi

 

 • Cervikale degenerative ryglidelser (ca. 2000 operationer/år)
  • Osteochondrotisk cervikal rodkompression
  • Degenerativ cervikal rygsygdom med myelopati (fraset cervikal myelopati, hvor corporektomi overvejes). Varetages i samarbejde med
  • Cervikal diskusprolaps

Varetages i ortopædisk kirurgi på regionsfunktionsniveau i samarbejde med neurokirurgi og neurologi:

Rigshospitalet (formaliseret samarbejde, NK og OK), Glostrup Hospital (NK og OK), Odense Universitetshospital (NK og OK), Middelfart Sygehus (formaliseret samarbejde, NK og OK), AUH Århus Sygehus (NK og OK),

 

 

 

 

Aalborg UH (NK), AROS Privathospital (NK), CFR Hospitaler Hellerup (NK og OK), CFR Hospitaler Odense (NK og OK), OPA Ortopædisk Pri- vathospital Aarhus (NK og OK), Aleris- Hamlet Søborg (NK og OK), Pri- vathospitalet Mølholm (NK og OK)

 

 • Thorakal diskusprolaps (ca. 20-40 operationer/år):

Rigshospitalet (NK og OK), AUH Århus Sygehus (NK og OK)

 

 • Lumbale degenerative ryglidelser hos voksne kombineret med mindre de- formiteter; fx arkolytisk spondylolistese grad I-II (dekompression og spon- dylodeser > 3 niveauer) hos voksne (2.000). Varetages i ortopædisk kirurgi på regionsfunktionsniveau:

Rigshospitalet (formaliseret samarbejde, NK og OK), Glostrup Hospital (NK og OK), Køge Sygehus (OK), Odense Universitetshospital (NK og OK), Middelfart Sygehus (NK og OK), AUH Århus Sygehus (NK og OK), RH Silkeborg (formaliseret samarbejde, OK), Aalborg UH (OK), AROS Privathospital (NK), CFR Hospitaler Hellerup (NK og OK), OPA Ortopæ- disk Privathospital Aarhus (NK og OK), Aleris-Hamlet Søborg (NK og OK), Privathospitalet Mølholm (NK og OK)

 

 • Konservativ behandling af deformiteter hos børn og voksne (1.000). Vare- tages i ortopædisk kirurgi på regionsfunktionsniveau:

Rigshospitalet (NK og OK), Glostrup Hospital (NK og OK), Hillerød Hos- pital (formaliseret samarbejde, OK), Odense Universitetshospital (NK og OK), Middelfart Sygehus (NK og OK), AUH Århus Sygehus (NK og OK), RH Silkeborg (formaliseret samarbejde, OK), RH Viborg (formaliseret samarbejde, OK), Aalborg UH (OK)

 

 • Komplekse rygdeformiteter hos voksne inkl cervikal myelopati, hvor cor- porektomi overvejes (100), kyfoskoliose, spondylolistese grad III- m.v. (300):

Rigshospitalet (NK og OK), Odense Universitetshospital (formaliseret samarbejde, NK og OK), AUH Århus Sygehus (NK og OK), Aalborg UH (formaliseret samarbejde, NK og OK)

 

 • Pædiatriske deformiteter (250):

Rigshospitalet (NK og OK), Odense Universitetshospital (formaliseret samarbejde, NK og OK), AUH Århus Sygehus (OK), Aalborg UH (formali- seret samarbejde, OK)

 

 • Større revisionskirurgi (400):

Rigshospitalet (NK og OK), Odense Universitetshospital (formaliseret samarbejde, NK og OK), AUH Århus Sygehus (OK), Aalborg UH (formali- seret samarbejde, OK)

 

 • Vertebro- og kyphoplastik

Varetages i ortopædisk kirurgi på regionsfunktionsniveau. Funktionen va- retages desuden i diagnostisk radiologi – dette forudsætter et tæt samarbej- de med ortopædisk kirurgi eller neurokirurgi

Rigshospitalet (NK og OK, formaliseret samarbejde), Glostrup Hospital (NK og OK), Køge Sygehus (OK, formaliseret samarbejde), Odense Uni- versitetshospital (OK og NK), Middelfart Sygehus (OK), AUH Århus Syge- hus (OK), Aalborg UH (OK), Privathospitalet Mølholm (NK og OK)

 

 

 

 

 

 • Implantater (diskusproteser) ved degenerative nakke- og rygsygdomme. Varetages i tæt samarbejde med ortopædisk kirurgi.
  • Cervikalt
  • Lumbalt

Rigshospitalet (NK og OK, formaliseret samarbejde), Glostrup Hospital (NK og OK), Odense Universitetshospital (NK og OK), AUH Århus Syge- hus (NK og OK), Aalborg UH (lumbale: formaliseret samarbejde, OK; cervikale: NK), CFR Hospitaler Hellerup (NK og OK)

 

Neuro-onkologi (1.200 pt.)

 • Operationer ved kraniel og intrakraniel læsion/onkologi:

Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus, Aalborg UH (formaliseret samarbejde)

 

 • Stereotaktiske biopsier:

Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus, Aalborg UH (formaliseret samarbejde)

 

Der er specielt fokus på samling af:

 • Primære tumorer spinalt:

Rigshospitalet, AUH Århus Sygehus

 

 • Transsphenoidal kirurgi af intrakranielt patologisk væv (100 pt.). Vareta- ges i tæt samarbejde med intern medicin: endokrinologi:

Rigshospitalet, Odense Universitetshospital (i tæt samarbejde med sygehus godkendt til intrakraniel stereotaksi), AUH Århus Sygehus

 

 • Neurokirurgiske opgaver ifm. stereotaktisk strålebehandling (250 pt.). Va- retages i tæt samarbejde med klinisk onkologi:

Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus

 

 • Behandling af kraniofaryngeom og clivustumor (5-10 ):

Rigshospitalet

 

 • Behandling for akustikusneurinom (45 pt.). Varetages i tæt samarbejde med oto-rhino-laryngologi:

Godkendes til varetagelse på Rigshospitalet i samarbejde med oto-rhino- laryngologi under forudsætning af at ekspertisen fra oto-rhino- laryngologi, Gentofte Hospital inddrages

 

 • Behandling af næse- og bihuletumorer med intrakraniel udbredning (25 pt. i neurokirurgisk regi) i tæt samarbejde med oto-rhino-laryngologi: Rigshospitalet, AUH Århus Sygehus

 

 • Operationer ved metastatisk medullært tværsnitssyndrom (150 pt.): Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus, Aalborg UH (formaliseret samarbejde).

 

Skal foregå i et tæt samarbejde med ortopædisk kirurgi

 

 • Operationer på patologisk væv i rygmarv og nerverødder (250 ):

Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus,

 

 

 

 

Aalborg UH (formaliseret samarbejde).

 

Skal foregå i et tæt samarbejde med ortopædisk kirurgi

 

 • Operation på øjenhule. Varetages i tæt samarbejde med oftalmologi og kli- nisk onkologi (35 ):

Rigshospitalet, AUH Århus Sygehus

 

 • Excision af patologisk væv, specielt større eller dybt beliggende tumorer på perifere nerver og plexus brachialis (200 ):

Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Aalborg UH

 

Vaskulær neurokirurgi: (600 pt.), herunder specielt fokus på samling af:

 • Behandling af intrakranielle aneurismer samt andre intrakranielle og intraspinale karsygdomme, herunder arteriovenøse malformationer (AVM) (kirurgi 185 pt., coil-behandling 250-300 pt.). Varetages i tæt samarbejde med diagnostisk radiologi:

Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus, Aalborg UH (formaliseret samarbejde)

 

 • Vurdering mhp. extrakraniel til intrakraniel bypass operation i samarbejde med neurologi. Operation varetages i udlandet:

Rigshospitalet, AUH Århus Sygehus

 

Funktionel neurokirurgi: (300 pt.) ved Parkinson og epilepsi

 • Deep Brain Stimulation og vagusstimulator (40-60 pt.), jf. Sundhedsstyrel- sens notat ’Den fremtidige tilrettelæggelse af epilepsikirurgi’ fra 2004: Rigshospitalet, AUH Århus Sygehus

 

 • Operationer på kranienerver, trigeminusneuralgi inkl. perkutane procedurer (100 ):

Rigshospitalet, AUH Århus Sygehus

 

 • Epilepsikirurgi (40-50 pt.). Varetages i henhold til Sundhedsstyrelsens ret- ningslinjer for kirurgiske behandling af medicinsk intraktabel epilepsi fra 2003 og Sundhedsstyrelsens notat ’Den fremtidige tilrettelæggelse af epi- lepsikirurgi’ fra 2004:

Rigshospitalet

 

 • Operationer på det sympatiske nervesystem (100 ):

Rigshospitalet, Odense Universitetshospital (thoraxkirurgi), AUH Skejby (thoraxkirurgi), Aalborg UH (thoraxkirurgi), Privathospitalet H.C. Ander- sen Klinikken (thoraxkirurgi), Privathospitalet Mølholm (thoraxkirurgi)

 

 • Rhizotomier ved cerebral parese (<5) i samarbejde med ortopædisk kirurgi:

Odense Universitetshospital

 

Neurotraumatologi: (1500 pt.), herunder specielt fokus på samling af:

 • Kirurgisk behandling af columnafrakturer uden rygmarvsskade (125 pt.) Varetages også i ortopædisk kirurgi. Det må lokalt aftales, i hvilket specia- le funktionen varetages:

Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus, Aalborg UH (formaliseret samarbejde)

 

 

 

 

 • Columnafrakturer med mistænkt eller konstateret rygmarvsskade (para- og tetraplegi) (100 pt.) varetages i neurokirurgisk regi. Den akutte stabilise- rende kirurgi kan varetages både i ortopædisk kirurgi og i neurokirurgi un- der forudsætning af tæt samarbejde og fælles retningslinier. Funktionen va- retages i øvrigt i henhold til Sundhedsstyrelsens redegørelse ”Para- og te- traplegi – organisation af behandling og kontrol” fra 1994 (60- 90 pt.): Rigshospitalet, AUH Århus Sygehus

 

 • Behandling af traumatisk kraniel og intrakraniel læsion (1.000 pr.): Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus, Aalborg UH (formaliseret samarbejde)

 

Neurokirurgi på børn: (700 pt.), herunder specielt fokus på samling af:

 • Kraniofacial kirurgi (40-50 pt.). Varetages i tæt samarbejde med, oto- rhino-laryngologi, tand-, mund og kæbekirurgi, plastikkirurgi, oftalmologi, pædiatri, klinisk genetik, ortopædisk kirurgi, diagnostisk radiologi, anæste- siologi med kompetence i neuroanæstesi:

Rigshospitalet, AUH Århus Sygehus

 

 • Myelomeningocele (20 pt.). Neurokirurgi varetager den primære operation. Rekonstruktionskirurgien varetages i tæt samarbejde mellem neurokirugi, ortopædisk kirurgi og plastikkirurgi. Funktionen varetages desuden i et tæt samarbejde med pædiatri med kompetence i neonatologi samt urologi og intern medicin: gastroenterologi og hepatologi:

Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus

 

 • Operation for intrakranielle eller andre spinale medfødte misdannelser. Va- retages i et tæt samarbejde med pædiatri med kompetence i neonatalogi samt urologi, plastikkirurgi og intern medicin: gastroenterologi og hepato- logi:

Rigshospitalet, AUH Århus Sygehus

 

 • Intrakraniel- og spinalonkologi hos børn (40-50 ):

Rigshospitalet, AUH Århus Sygehus

 

Perifere nerver: (2.000 pt.), herunder specielt fokus på samling af:

 • Operationer af nervelæsion på overarm og proksimalt på underekstremite- ter:

Rigshospitalet, Odense Universitetshospital (ortopædisk kirurgi), AUH År- hus Sygehus (ortopædisk kirurgi)

 

 • Karpaltunnel syndrom og andre nervekompressionssyndromer CpCå un- Varetages også i ortopædisk kirurgi. Der må lokalt aftales, i hvil- ket speciale funktionen varetages (1.250 pt., heraf 700 pt. i neurokirurgisk regi):

Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus (ortopæ- disk kirurgi), Aalborg UH (formaliseret samarbejde), AROS Privathospital

 

 • Behandling og opfølgning af plexus brachialis læsioner (obstetriske og traumatiske) (<50) – herunder fødselsskader, sekundære indgreb på fød- selsskader, traumatiske læsioner hos voksne samt sekundære indgreb efter traumatiske læsioner hos voksne. Varetages i et tæt samarbejde mellem neurokirurgi og ortopædisk kirurgi:

Odense Universitetshospital (NK og OK)

 

 

 

 

Der skal sikres erfaringsopsamling ved registrering i database herunder en årlig statusrapport.

 

Infektioner, herunder specielt fokus på samling af:

 • Infektioner i det centrale og perifere nervesystem med behov for kirurgi og/eller drænage (100 ):

Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus

 

Liquordynamiske sygdomme: (1.500 pt.), herunder specielt fokus på samling af:

 • Diagnostik og behandling af hydrocefalus og syringomyeli (1.200 pt.): Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus, Aalborg UH

 

Alle øvrige neurokirurgiske indgreb

Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus, Aalborg UH (formaliseret samarbejde)