Inspektorbesøg

Dato: 10.10

Det praktiske forløb

Inspektorordningen består af fire faser:

  • Koordinering af inspektorbesøg
  • selvevalueringsrapport
  • inspektorbesøg samt inspektorrapport og
  • aftale om indsatsområder.

Fase 1. Koordinering af inspektorbesøg

Alle afdelinger der varetager den lægelige videreuddannelse, modtager inspektorbesøg. Sekretariatet for Inspektorordningen er ansvarlig for koordinering af besøgene. Som hovedregel deltager to inspektorer ved et besøg. Ved koordinering af et besøg tilstræber sekretariatet at de to inspektorer kommer fra hver af de to øvrige uddannelsesregioner. Hvis dette ikke er muligt kan der deltage inspektorer fra et andet amt/H:S inden for den samme uddannelsesregion. Når en inspektor aflægger sine første besøg, er det som udgangspunkt sammen med en erfaren inspektor. Samme inspektorer deltager i det første genbesøg efter et år, og nye inspektorer deltager i de efterfølgende besøg hvert tredje år.

Hvis der er tale om en afdeling med uddannelsesstillinger, klassificeret til speciallægeuddannelsen i flere specialer, aflægges besøg af to inspektorer med forskellig specialesammensætning. I større centre og enheder samt i mindre enheder fastlægger følgegruppen retningslinjer for inspektorbesøg samt antal og sammensætning af inspektorer. I særlige tilfælde kan en inspektor med et tilgrænsende speciale deltage i inspektorbesøg.


Fase 2. Selvevalueringsrapport

Indsamling af oplysninger fra afdelingen foregår via et selvevalueringsskema, der udfyldt kaldes en selvevalueringsrapport. Den kvalitative del af rapporten er opbygget omkring ni udvalgte evalueringstemaer der tilsammen skal give en nuanceret beskrivelse af centrale elementer i den lægelige videreuddannelse. Sekretariatet sender selvevalueringsskemaet til afdelingsledelsen sammen med meddelelse om besøget. Den uddannelsesansvarlige overlæge fra den pågældende afdeling er ansvarlig for besvarelsen.

Selvevalueringsrapporten består af tre dele:

En kvantitativ del der overvejende indeholder afdelingens baggrundsdata.
En kvalitativ del der overvejende indeholder uddannelsesrelevante og udviklingsorienterede data.
En huskeliste til materiale der skal sendes med selvevalueringsrapporten til inspektorerne før besøget.


Fase 3. Inspektorbesøg

Som hovedregel deltager to inspektorer i et inspektorbesøg. Undtagelsen kan være ved besøg på afdelinger med særligt mange eller få uddannelsessøgende læger, hvor der kan være behov for individuelle løsninger.

Når inspektorerne i samarbejde med afdelingsledelsen har fastlagt en besøgsdato anbefales det, at der udarbejdes en plan for inspektorbesøget med tidsangivelse for interview med de forskellige personalegrupper: De uddannelsessøgende læger, sygehusledelsen, center-/afdelingsledelsen, den uddannelsesansvarlige overlæge, øvrige speciallæger og andre relevante personalegrupper. Afhængigt af hvor mange uddannelsessøgende læger der indgår i gruppen kan den eventuelt opdeles. Læger ansat i uklassificeret stilling bør også deltage. Hvis det er muligt kan relevante grupper med fordel samles som den sidste del af besøget.

På baggrund af afdelingens selvevalueringsrapport kan inspektoren forberede sin vejledning af afdelingen. Inspektoren kan således formulere uddybende og supplerende spørgsmål til de forskellige personalegrupper vedrørende deres syn på problemerne. Det kan være en fordel at få kendskab til rapporter fra tidligere inspektorbesøg, herunder til interview med sygehusledelsen gennemført ved inspektorer fra andre specialer. Rapporter kan rekvireres i sekretariatet for Inspektorordningen, Sundhedsstyrelsen.


Fase 4. Inspektorrapport og aftale om indsatsområder

Efter besøget skal inspektorerne udarbejde en rapport og forslag til aftale om indsatsområder. Rapporten udarbejdes på baggrund af selvevalueringsrapporten, interview og besøg. Inspektorrapporten er, i lighed med selvevalueringsrapporten, opbygget omkring ni udvalgte evalueringstemaer der tilsammen skal give en nuanceret beskrivelse af centrale elementer i den lægelige videreuddannelse. I rapporten skal inspektorerne redegøre for resultater i relation til opfyldelse af målbeskrivelsen for uddannelsesstillingerne.

Udkast til rapport og forslag til aftale om indsatsområder sendes til afdelingen til kommentar og godkendelse. Inspektorrapport og aftale om indsatsområder underskrevet af afdelingens administrerende/ledende overlæge, uddannelsesansvarlige overlæge og inspektorerne sendes til sekretariatet for Inspektorordningen, Sundhedsstyrelsen. Sekretariatet videresender til sygehusledelse, amtet/H:S, det videnskabelige selskab (formand og sekretariat), Dansk Medicinsk Selskab, Det Regionale Videreuddannelsesråd for Læger, videreuddannelsesrådet samt Følgegruppen for Inspektorordningen.

Der ønskes åbenhed omkring rapporterne, idet det skal understreges at det alene er kvaliteten af uddannelsen der ønskes belyst. Interesserede kan rekvirere en kopi af inspektorrapporten i Sundhedsstyrelsen.

Rapporterne vil danne baggrund for tværgående analyser af den lægelige videreuddannelse på afdelingerne. Analyserne vil blive publiceret i en årsrapport. Afdelingernes egne erfaringer til at forbedre den lægelige videreuddannelse vil løbende blive formidlet i et idékatalog. Kataloget vil kunne læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk/inspektorordning.